Masterclass Hidde Siers, (plantarium), Cannabis University 2018

Hidde has been working at Growshop Plantarium in Nijmegen since 2009. When he discovered how much demand there was for scientific information about the medicinal effects of cannabis, he went deeper and deeper into this and grew from enthusiast to expert. Since April, Hidde has been touring the Netherlands with his lecture ‘Medical cannabis, from science to practice’.
Hidde werkt sinds 2009 bij growshop Plantarium in Nijmegen. Toen hij ontdekte hoeveel vraag er was naar wetenschappelijke informatie over de medicinale werking van cannabis, verdiepte hij zich daar steeds verder in en groeide uit van liefhebber tot expert. Sinds april toert Hidde met zijn lezing ‘Medicinale cannabis, van wetenschap naar de praktijk’ door Nederland.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

05 Panel debat – Cannabis reguleren, maar hoe?

John en Inez Meijers (modelkwekers), Bart Vollenberg (cannabis connect), August de Loor ( Adviesburo Drugs), Peter Hendriks (Avites)

Peter Hendriks
In relative silence, Peter Hendriks has been building a small coffeeshop empire in Limburg since the 1980s. His four coffeeshops in Sittard and Roermond are an example for the branch. In 2017 he founded Avites, Alliance of Integer Shops and Growers, who strives to ‘recruit as many cooperators as possible in the coffee shop branch and to jointly resolve the back door problem’.
In relatieve stilte bouwde Peter Hendriks sinds de jaren tachtig een klein coffeeshop imperium op in Limburg. Zijn vier coffeeshops in Sittard en Roermond zijn een visitekaartje voor de branche. In 2017 richtte hij Avites op, Alliantie Van Integere Shops En Telers, die er naar streeft ‘als coöperatie zoveel mogelijk leden in de coffeeshopbranche te werven en gezamenlijk tot een oplossing voor de achterdeurproblematiek te komen’.

John Meijers
By the Dutch press they were baptized ‘The model weed growers from Bierum‘, but their heroic struggle to break the deadlock around the back door brought them to the edge of the abyss. John and Ines cultivated in all openness and informed all authorities about their activities. They paid their electricity and even taxed on the profits, cultivated safely and without pesticides and only delivered invoices to two licensed coffee shops. Still, the breakthrough was not forthcoming. Now John and Ines hope to participate in the experiment with regulated cannabis cultivation with their foundation JoinUs.
Door de Nederlandse pers werden ze ‘De model wiettelers uit Bierum’ gedoopt, maar hun heroïsche strijd om de impasse rond de achterdeur te doorbreken bracht hen aan de rand van de afgrond. John en Ines kweekten in alle openheid en brachten alle instanties op de hoogte van hun activiteiten. Ze betaalden hun stroom en zelfs belasting op de winst, teelden veilig en zonder pesticiden en leverden alleen mét bon aan twee vergunde coffeeshops. Toch bleef de doorbraak uit. Nu hopen John en Ines met hun stichting JoinUs deel te kunnen nemen aan het experiment met gereguleerde cannabisteelt.
August de Loor
Since becoming the first street worker in the Netherlands in 1970, August de Loor has been involved with drugs and drugs policy in Amsterdam and far beyond. For years he ran the Adviesburo Drugs (Drugs Advisory Office) and pioneered a series of harm reduction initiatives, including XTC testing at parties, the Safe House campaign, heroin user rooms and the cannabis coffeeshop as a crucial part of drug policy. August is not only critical of the government and the addiction care industry, but also for the coffeeshop industry. In December 2017, he received the prestigious Frans Banninck Cocq Award for his important contribution to the Amsterdam, national and international drug policy.

Sinds hij in 1970 de eerste straathoekwerker van Nederland werd, is August de Loor betrokken bij alles rond drugs en drugsbeleid in Amsterdam en ver daarbuiten. Jarenlang runde hij het Adviesburo Drugs en verrichtte hij pionierswerk op het gebied van harm reduction: XTC testen op feesten, de Safe House campagne, heroïneverstrekking én de coffeeshop als cruciaal onderdeel van het drugsbeleid. Niet alleen voor de overheid, maar ook voor de coffeeshopbranche is hij een luis in de pels. In december 2017 ontving August de Frans Banninck Cocqpenning voor zijn belangrijke bijdrage aan het Amsterdamse, landelijke en internationale drugsbeleid.

Bart Vollenberg
Bart holds a unique position in the coffeeshop industry: he owns two coffeeshops in Almere and Lelystad, is a board member of the two national coffeeshop unions PCN and BCD and he founded the Epicurus Foundation, a think tank on regulation of the cannabis market. Epicurus has organized two well-attended conferences in Utrecht -‘The Transparant Chain I and II’- and took the initiative for the Grass Poll survey and Cannabis Connect, which now represents over 220 coffeeshops.
Hij heeft een unieke positie in de coffeeshopbranche: Bart Vollenberg bezit coffeeshops in Almere en Lelystad, is bestuurslid van de beide landelijke coffeeshopbonden PCN en BCD en oprichter van de stichting Epicurus Foundation, een denktank over regulering van de cannabismarkt. Epicurus organiseerde twee drukbezochte congressen in Utrecht, De Transparante Keten I en II en nam het initiatief voor de Grass Poll enquête en Cannabis Connect, waarbij inmiddels meer dan 220 coffeeshops bij aan zijn gesloten.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

4: Panel debat: Slachtoffers van de Hollandse Hennepoorlog

Ilonka Kamans
Ilonka Kamans is sinds 1995 advocaat en zit “al vele jaren ambtshalve in de hennep”. Veel coffeeshopondernemers behoren tot haar clientèle. Sinds haar beëdiging voert zij een strijd tegen het hypocriete achterdeurbeleid bij coffeeshops. Kamans heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kentering in de jurisprudentie op dat vlak. Recent heeft ze zich vastgebeten in de aangescherpte wetgeving over rijden onder invloed van cannabis en de speekseltest.

Tabe en Brigitte
Tuesday, June 12 is not a great day for the Frisian couple Tabe Koopmans and Brigitte Boomsma. They had to move with their animals to a cowshed. Not voluntarily, of course, but because their municipality De Fryske Marren closed their rental house for 3 months because there were 45 cannabis plants + 120 back-up cuttings in the garden. This all happend after a disproportionate raid by a special police squad, 30 men, bulletproof vests. Tabe said earlier he would use his BEES to protect him and his animals.

Doede de Jong
De bekendste wietkweker van Nederland strijdt al decennia voor legalisering van de plant, die hij al sinds de vroege jaren tachtig kweekt bij zijn boerderij in het Friese Appelscha. Nog steeds hangt hem een zogenaamde ontnemingsvordering van €230.000 boven het hoofd. Doede leidt de maandelijkse VOC vergaderingen en verschijnt regelmatig in de media. Zijn motto: baas in eigen brein.

Rene Barendse
René (42) was ooit een sterke Westlander. Hij werkte voor Dura Vermeer als ingenieur toen hij dacht een griepje opgelopen te hebben. Het bleek echter een ernstige neurologische aandoening te zijn die zo ingrijpend was dat werken niet meer ging. “Pijn, pijn en nog eens pijn”, had hij toen hij na heel veel zware geneesmiddelen uit eigen initiatief wietolie ging proberen. “Ik had geen enkele ervaring met wiet. Nooit gerookt zelfs. Maar na een paar druppels van de olie merkte ik verlichting van de klachten.
De politie viel zijn achtertuin binnen en vernietigden ter plekke de heilzame planten. Het feit dat René niet alleen verklaringen van zijn behandelend artsen en zijn buren had, maakte geen indruk op de dienders. Ook niet dat hij van begin af aan open kaart had gespeeld en niet alleen de politie op de hoogte had gebracht van zijn planten, maar ook de gemeente Westland en het ministerie van Volksgezondheid.
De officier van justitie seponeerde de zaak, maar daar nam René geen genoegen mee. Zijn advocaat Barbalique Peters heeft de officier gevraagd om hem alsnog te vervolgen. “Dit is een principiële zaak”, zegt René. “Dit gaat over burgerrechten. Ik wil dat een rechter daar een uitspraak over doet. Daar komt bij dat als ik ontslagen word van alle rechtsvervolging de politie me voortaan met rust zal laten. Nu kunnen ze elk moment weer binnenstormen.”
Het hof geeft Rene gelijk en stelt dat de rechter zich over de kwestie moet buigen. Het hof neemt hierin ook de discussie over het gedoogbeleid rondom softdrugs mee. Een opmerkelijke uitspraak aangezien het nog niet eerder voorgekomen is dat iemand zichzelf voor het gerecht sleept en vraagt om zijn eigen veroordeling.

Maurice Veldman
Mr. Maurice Veldman, advocaat te Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in straf- en bestuursrecht en geniet bekendheid als raadsman van coffeeshops en henneptelers die worstelen met de dagelijkse voor- en achterdeurproblematiek.

Hans Kamperman: An Act of Love | Cannabis News Network

Note: English subtitles available.

Hans Kamperman is fighting for the decriminalisation of cannabis. Since the beginning of 2018, he has been camping out in front of the parliament building in The Hague. The sad peak of his campaign was a failed suicide attempt.

Many people believe that cannabis is legal in the Netherlands. However, this is a wrong assumption. As part of the so-called “tolerance policy”, the sale and consumption of cannabis is merely tolerated. This also applies to growing up to five plants, provided these are intended for your own consumption. This last point sealed Hans Kamperman’s fate.

Because of five cannabis plants, he has had a ton of trouble on his back since 2016. Kamperman wanted to use the plants to produce oil for cancer patients. But the police put a wrench in the works of his plan. They confiscated the plants and arrested him. In December 2017, the court in Arnhem-Leeuwarden found him guilty.

The sentence did not lead to any punishment, but it did have consequences. Because Kamperman had a previous conviction, he will not be able to travel to Canada for the next five years, where he has invested a lot of money in a nature reserve. His company in Groenlo also suffered along with him as a result of this case.

Kamperman regards himself as more of a fighter than a victim. Although he is of course just that: the victim of an out-of-date cannabis policy, that was pioneering and innovative in 1976, but has not been updated since. Even those who oppose legalisation are not happy with the current situation. Coffeeshops can sell cannabis, but have to purchase their stocks on the flourishing black market. This inherent contradiction in the Dutch drug policy is described as a backdoor issue.

With his campaign, Kamperman wanted to draw the attention of politicians in The Hague to these unhappy circumstances. He came out swinging: “I will not end this campaign until this bizarre policy is changed.” Because he did not achieve this, he took the most extreme measure:

He jumped from the visitors’ gallery in the parliament, after posting a farewell letter on Facebook. Kamperman survived his suicide attempt and was able to leave hospital the next day.

Are you one of the residents of the Netherlands who wants to see cannabis legalised? Please sign Hans Kamperman’s petition – every signature counts!

Let’s sign his petition! https://cannabisuitstrafrecht.petities.nl/

NL:

Hans Kamperman strijdt voor de decriminalisering van cannabis. Sinds begin 2018 bivakkeerde hij voor het parlementsgebouw in Den Haag. Het treurige hoogtepunt van zijn actie was een mislukte zelfmoordpoging.

Veel mensen geloven dat cannabis legaal is in Nederland. Maar dit klopt niet. In het kader van het gedoogbeleid wordt de verkoop en consumptie van cannabis slechts getolereerd. Dit geldt ook voor de teelt van maximaal vijf planten, voor zover deze voor eigen consumptie zijn bedoeld. Dit laatste punt werd Hans Kamperman noodlottig.

Sinds 2016 maakt hij zich kwaad om die beperking tot vijf cannabisplanten. Kamperman wilde olie uit de planten halen ten bate van kankerpatiënten. Maar de politie liet dit niet toe. Ze namen de planten in beslag en arresteerden hem. In december 2017 verklaarde het gerechtshof Arnhem-Leeuwaren hem schuldig.

De veroordeling bleef onbestraft – maar niet zonder gevolgen. Vanwege zijn veroordeling mag Kamperman de komende vijf jaar niet naar Canada afreizen, waar hij veel geld in een natuurgebied heeft geïnvesteerd. Ook zijn bedrijf in Groenlo werd door deze zaak geraakt.

Kamperman ziet zichzelf meer als strijder dan als slachtoffer. Maar dat is hij natuurlijk wel: slachtoffer van een verstarde cannabis-wetgeving die in 1976 vooruitstrevend en baanbrekend was, maar sindsdien nooit meer is herzien. Zelfs de tegenstanders van de legalisering zijn ontevreden met de huidige situatie. Coffeeshops mogen cannabis verkopen, maar moeten hun producten op de bloeiende zwarte markt kopen. Deze tegenstijdigheid in de Nederlandse drugspolitiek wordt omschreven als achterdeurtjesproblematiek.

Met zijn actie wilde Kamperman politiek Den Haag persoonlijk op deze misstanden wijzen. Hij was strijdbaar: ”Ik stop pas met deze actie als de bizarre wetgeving wordt aangepast.” Omdat dit hem niet lukte, ging hij over tot het uiterste redmiddel: hij sprong van het bezoekersbalkon in de Tweede Kamer, nadat hij een afscheidsbrief op Facebook had geplaatst. Kamperman overleefde de zelfmoordpoging en werd de volgende dag uit het ziekenhuis ontslagen.

Ben jij ook een Nederlander die cannabis gelegaliseerd wil zien? Onderteken dan de petitie van Hans Kamperman: elke stem telt!

https://cannabisuitstrafrecht.petities.nl/

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Cannabis Bevrijdingsdag / Cannabis Liberation Day Amsterdam 2017 | AFTERMOVIE

EN: The official aftermovie for Holland’s biggest cannabis and hemp event: Cannabis Liberation Day!

Cannabis Liberation Day

On June 11 2017 thousands gathered to rebel against the insane anti-Cannabis laws in the Netherlands. Organized by the VOC Nederland foundation, the crowds got together and enjoyed a peaceful event at the Flevopark in Amsterdam, where music and celebration stipulated the vibe.

Artists: Son Mieux, The Dubbeez, Mooon, Heights Meditation, Jesus Evil Highway, DJ Skunkstar, DJ Barry Paf featuring Sepa, United Sounds

Speakers: Rick Simpson, Ricardo Baca, Doede de Jong, Martin Barriuso, Robert Veverka, Marian Hutten en Serge de Bruin

All the recorded videos from the Cannabis University: http://bit.ly/CannaUniAmsterdam

NL: De officiële aftermovie van het grootste cannabis en hennep evenement van Nederland: Cannabis Bevrijdingsdag!

11 juni 2017, kwamen duizenden bij elkaar om te rebeleren tegen de gestoorde wetgeving rondom Cannabis in Nederland. Het door VOC Nederland georganiseerde evenement in het Flevopark (Amsterdam) trok bezoekers die genoten van de muziek en die hun liefde voor Cannabis demonstreerden.

http://www.cannabis-bevrijdingsdag.nl

Facebook event 2018 edition: https://www.facebook.com/events/666690763525742/
Facebook: https://www.facebook.com/cbd2015
Twitter: https://twitter.com/cannabisdayams

Cam & Edit: Cannabis News Network

Made possible by:

Organisation: VOC Nederland​

Main Sponsor: Amsterdam Genetics

Sponsors: De Baron, CANNA, Sensi Seeds, Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN)

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Panel debat medicinale cannabis in Nederland | Cannabis University | Cannabis Bevrijdingsdag 2017

Panel debat medicinale cannabis in Nederland in de Cannabis University op Cannabis Bevrijdingsdag 2017 met Marian Hutten, Serge de Bruin, Freek Polak en Bart Hissink.

Marian Hutten en Serge de Bruin

Marian en Serge zijn de drijvende krachten achter de stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (PGMCG) uit Tilburg. Zij boekten een opmerkelijk succes: een convenant voor medicinale thuistelers, zodat de politie hen met rust laat. Hun initiatief krijgt door het hele land navolging.

Freek Polak

Gepensioneerd psychiater, medeoprichter van de Stichting Drugsbeleid en het VOC en voormalig voorzitter van ENCOD: Freek is een veteraan in de strijd tegen de war on drugs. Dit jaar verscheen ‘De kwaal is erger dan het middel, over de noodzaak van legalisering van drugs’, dat hij samenstelde.

Bart Hissink

Hersenletsel door een ernstig rally ongeluk zette het leven van Bart Hissink op zijn kop. Waar gewone medicijnen faalden, bleek cannabis wél te helpen. Bart is ambassadeur van Hersenletsel.nl en van de VOC campagne Cannabis? Aangenaam! en startte in mei Cannabis Social Club Hof van Twente.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Panel Debat Reguleren In Nederland | Cannabis University | Cannabis Bevrijdingsdag 2017

Cannabis University paneldebat op Cannabis Bevrijdingsdag 2017: ‘Reguleren in Nederland: kansen en risico’s’. Met August de Loor, Bart Vollenberg, Derrick Bergman, Rick Brand. Moderator: Steven Kompier.

August De Loor

August De Loor is een van Nederlands bekendste deskundigen op het gebied van drugsbeleid. Sinds 1986 leidt hij het Adviesburo Drugs in Amsterdam.

Bart Vollenberg

Bart Vollenberg is eigenaar van coffeeshops in Lelystad en Almere en oprichter van de stichting Epicurus Foundation, een groep ondernemers die een bijdrage wil leveren aan het maatschappelijke debat over regulering van de cannabissector. Epicurus organiseerde met TNI en de gemeente Utrecht het congres De Transparante Keten en met coffeeshopbonden PCN en BCD de online enquête Grass Poll.

Derrick Bergman

Sinds 1994 publiceert Derrick Bergman over de internationale cannabiscultuur in diverse binnen- en buitenlandse media. Hij is medeoprichter en de huidige voorzitter van de stichting VOC Nederland en sinds 2010 coördinator en programmeur van Cannabis Bevrijdingsdag.

Rick Brand

Rick Brand is de eigenaar van coffeeshop De Baron in Breda en bestuurslid van landelijke coffeeshopbonden PCN en BCD en de lokale Bredase bond ABC.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Masterclass: Dabbing and concentrates | Cannabis University | Cannabis Liberation Day 2017

EN: Hardly known in the Netherlands but very popular in the US, Spain and England: dabbing, ie smoking extremely pure and potent cannabis concentrates like wax, shatter and BHO. Tan, one of the specialists at Amsterdam’s Cannabis College, provided a masterclass on Dabbing and concentrates at the Cannabis University on Cannabis Liberation Day 2017.

NL: Nauwelijks bekend in Nederland maar zeer populair in de VS, Spanje en Engeland: dabbing, het roken van extreem zuivere cannabis concentraten als wax, shatter en en BHO. Tan, een van de specialisten van het Cannabis College, gaf er een masterclass over in de Cannabis University op Cannabis Bevrijdingsdag 2017.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Cannabis Reguleren in de Praktijk, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam | Cannabis News Network

Voor het eerst sinds de Tweede Kamer heeft ingestemd met het reguleren van de cannabisteelt voor coffeeshops, komen de hoofdrolspelers van het nieuwe cannabisbeleid bij elkaar om te praten over de toekomst. Centraal staat de vraag hoe regulering van cannabis er in de praktijk uit moet gaan zien.

Lang was de vraag in Nederland óf cannabis gereguleerd moest worden, maar sinds de “wietwet” van D66 is aangenomen gaat de discussie over hóe dat moet gebeuren. Er liggen namelijk nog grote vragen. Hoe komt de omschakeling van een zwarte naar legale markt er uit te zien? Kunnen coffeeshops hasj blijven importeren? En moeten thuistelende hobbyisten blijven vrezen voor politie aan de deur en huisuitzetting? Al deze vragen komen aan de orde tijdens het Reguleren seminar in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam op 3 maart.

https://dezwijger.nl/programma/cannabis-reguleren

De avond wordt gepresenteerd door Michael Schaap (VPRO) en biedt een unieke kans om van mensen uit de praktijk te horen hoe ons cannabisbeleid er in de toekomst uit gaat zien. De organisatie is in handen van het team achter reguleren.com, een tool die mensen op laagdrempelige wijze laat zien waar ze staan in het cannabisdebat en inzicht geeft in de regels die in het buitenland worden gehanteerd. Op het programma staan:

– Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) geeft uitleg over haar wetsvoorstel ‘Gesloten Coffeeshopketen’

– Journalist Thijs Roes (De Correspondent) laat zien hoe de rest van de wereld op dit moment cannabis reguleert, en welke discussiepunten daarbij naar boven zijn gekomen.

– Onderzoeker Tom Blickman (Transnational Institute) vertelt hoe TNI o.a. Jamaica en Uruguay heeft geadviseerd in het opzetten van een gereguleerd systeem, en hoe Nederland een fair trade hasjhandel met Marokko juridisch zou kunnen regelen.

– Nederland’s bekendste wietkweker Doede de Jong presenteert een gesproken column.

– Een debat met Vera Bergkamp, Kamerlid Michiel van Nispen (SP), Maurice Veldman (VVS Advocaten), Lisa Lankes (coffeeshop Pink, Eindhoven) en ruimte voor vragen uit de zaal.

Het Nederlandse gedoogbeleid is failliet | Miniserie | Deel 1

‘Hoe Nederland zijn progressieve voorsprong op gebied van cannabis heeft verloren en nu achter de feiten aanloopt.’

Een Nederlandse aflevering over het gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs en ter informatie voor alle beleidsmakers, burgemeesters en vooral de VVD! Ook de teelt van cannabis was even gedoogd, in Groningen. Het leverde 13 miljoen gulden op, alleen in de provincie Groningen.

Nederland kent al 40 jaar coffeeshops waar de verkoop van wiet en hasj wordt gedoogd.

Maar de levering van cannabis aan coffeeshops hebben de Nederlandse regeringen sinds 1976 nooit willen regelen. Het blijft een strafbaar feit!

Hoe Nederland zijn progressieve voorsprong op gebied van cannabis heeft verloren en nu achter de feiten aanloopt.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Video available in English soon. For now, use the build in YouTube subtitles!

Het Nederlandse gedoogbeleid is failliet | Miniserie | Deel 2

Deel 2 van de Nederlandse miniserie over het softdrugsbeleid.

‘Ja, in Nederland mag je blowen, maar waar die cannabis dan vandaan moet komen, daar hebben conservatieve en christelijke partijen geen antwoord op.’

De Nederlandse politiek heeft het cannabisdossier 40 jaar lang laten doormodderen. D’66, Groen Links, SP en kleine linkse partijen willen doorpakken en reguleren. Regeringspartij PvdA zegt ook voor regulering te zijn, maar ondertussen geeft de PvdA samen met de VVD leiding aan de meest repressieve aanpak tot nu toe.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Video available in English soon. For now, use the build in YouTube subtitles!