Posted on

Masterclass Wernard Bruining (Mediwiet)

“The Potfather” is a living cannabis legend. He founded the first coffeeshop in Amsterdam (Mellow Yellow, 1973) and the first growshop in Europe (Positronics, 1985). Since the nineties, he shifted his attention to medical cannabis in general and cannabis oil in particular. In the Cannabis University he will present a unique workshop: Four methods to eat, drink or drop THC.
The Potfather’ is een levende legende. Hij richtte de eerste coffeeshop van Amsterdam op (Mellow Yellow, 1973) en de eerste growshop van Europa (Positronics, 1985). Vanaf de jaren negentig verlegde hij zijn aandacht naar medicinale cannabis in het algemeen en wietolie in het bijzonder. In de Cannabis University geeft hij een bijzondere workshop: Vier methoden om THC te eten, drinken of te druppelen.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Posted on

Masterclass Has Cornelissen, Cannabis career, Cannabis University 2018

Has Cornelissen has been fighting for better drugs policy for years, with the Legalize! foundation, ENCOD, the Psychotropica Institute and Cannabis Career. In his master class, he will talk about current developments in laboratory testing of cannabis and the so-called weed experiment.

Has zet zich al jaren in voor beter drugsbeleid, met o.a. de stichting Legalize!, ENCOD, de Regulator, het Psychotropica Instituut i.o. en Cannabis Career. In zijn masterclass gaat hij in op actuele ontwikkelingen rond laboratorium testen en het zogenaamde wietexperiment.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Posted on

Masterclass Laura Shanalay, chocolate and cannabinoids, Cannabis University 2018

Laura is a singing chocolatier who loves the good things in life. Inspired by her spiritual travels through Brazil, Ecuador, India, Peru, Bali and Thailand she collects devotional essences from all over the world to creatively mix these colors and herbs in her own unique way.
Laura is een zingende chocolatier die houdt van de goede dingen des levens. Geïnspireerd door haar spirituele reizen door Brazilië, Ecuador, India, Peru, Bali en Thailand verzamelt ze devotionele essenties van over de hele wereld om deze kleuren en kruiden creatief te mengen op haar eigen unieke manier.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Posted on

Free, The cannabis Poet, Cannabis University 2018

Free has been involved with Cannabis activism in Britania for over 20 years. He founded Britain’s first Cannabis museum in 1996, before moving to Glastonbury in 1997 to open what is now Britain’s longest established high street Hemp retailer and information centre ‘Hemp In Avalon’.
Free will be sharing his passion for Cannabis as a source of food, fibre, fuel, medicine and spiritual sacrament. He will be discussing what led to the unlawful prohibition of Cannabis in the early 1900s and the various campaigns he has been involved in to Free Cannabis.
Free is al meer dan 20 jaar betrokken bij cannabisactivisme in Groot Brittannië. Hij richtte in 1996 het eerste Cannabis-museum van Groot-Brittannië op, waarna hij in 1997 verhuisde naar Glastonbury om daar de langst bestaande hennep winkel en informatiecentrum ‘Hemp In Avalon’ te openen op een drukke winkelstraat. Free deelt zijn passie voor cannabis als een bron van voedsel, vezels, brandstof, medicijnen en spiritueel sacrament. Hij zal discussiëren over wat leidde tot het onwettige verbod op cannabis in de vroege jaren 1900 en de verschillende cannabis legalisatie campagnes waar hij bij betrokken was.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Posted on

Masterclass Hidde Siers, (plantarium), Cannabis University 2018

Hidde has been working at Growshop Plantarium in Nijmegen since 2009. When he discovered how much demand there was for scientific information about the medicinal effects of cannabis, he went deeper and deeper into this and grew from enthusiast to expert. Since April, Hidde has been touring the Netherlands with his lecture ‘Medical cannabis, from science to practice’.
Hidde werkt sinds 2009 bij growshop Plantarium in Nijmegen. Toen hij ontdekte hoeveel vraag er was naar wetenschappelijke informatie over de medicinale werking van cannabis, verdiepte hij zich daar steeds verder in en groeide uit van liefhebber tot expert. Sinds april toert Hidde met zijn lezing ‘Medicinale cannabis, van wetenschap naar de praktijk’ door Nederland.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Posted on

Manu Moreau, Stand up comedian, Cannabis University 2018

Stand Up Comedian and board member of Trekt Uw Plant, the first Cannabis Social Club in Belgium. Manu was arrested along with two other TUP board members at a major police strike in May 2017 and then detained for three weeks. At the Cannabis University, he provides a portion of comic relief between the panel debates and master classes.

Stand Up Comedian en bestuurslid van Trekt Uw Plant, de eerste Cannabis Social Club van België. Manu werd samen met twee andere TUP bestuursleden gearresteerd bij een grote politie actie in mei 2017 en zat vervolgens drie weken lang vast. In de Cannabis University zorgt hij voor een portie comic relief tussen de panel debatten en masterclasses door.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Posted on

Masterclass Wernard Bruining (Mediwiet), Cannabis University 2018

“The Potfather” is a living cannabis legend. He founded the first coffeeshop in Amsterdam (Mellow Yellow, 1973) and the first growshop in Europe (Positronics, 1985). Since the nineties, he shifted his attention to medical cannabis in general and cannabis oil in particular. In the Cannabis University he will present a unique workshop: Four methods to eat, drink or drop THC.
The Potfather’ is een levende legende. Hij richtte de eerste coffeeshop van Amsterdam op (Mellow Yellow, 1973) en de eerste growshop van Europa (Positronics, 1985). Vanaf de jaren negentig verlegde hij zijn aandacht naar medicinale cannabis in het algemeen en wietolie in het bijzonder. In de Cannabis University geeft hij een bijzondere workshop: Vier methoden om THC te eten, drinken of te druppelen.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Posted on

Q & A / Live interview Ed Rosenthal (cannabis Legend!), Cannabis University 2018

Anyone who has ever grown cannabis is indebted to Ed Rosenthal, The Guru or Ganja. Whole generations of breeders gained their first knowledge from his books and his column ‘Ask Ed’, which not only appeared in High Times, but also in countless European magazines. And Rosenthal inspired Ben Dronkers to open the Hash, Marihuana & Hemp Museum in Amsterdam and is a lecturer at Oaksterdam University in California. He is generally regarded as the worldwide authority in the field of cannabis breeding. We are honored that Ed Rosenthal is coming to Amsterdam to celebrate the ten-year jubilee of Cannabis Liberation Day.
Iedereen die ooit cannabis heeft gekweekt is schatplichtig aan Ed Rosenthal, The Guru of Ganja. Hele generaties kwekers deden hun eerste kennis op uit zijn boeken en zijn column ‘Ask Ed’, die niet alleen in High Times verscheen, maar ook in talloze Europese tijdschriften. En Rosenthal inspireerde Ben Dronkers om in Amsterdam het Hash, Marihuana & Hemp Museum te openen en is docent aan de Oaksterdam University in Californië. Hij wordt algemeen beschouwd als dé wereldwijde autoriteit op het gebied van cannabis kweken. We zijn vereerd dat Ed Rosenthal naar Amsterdam komt om het tienjarig jubileum van Cannabis Bevrijdingsdag mee te vieren.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Posted on

Live interview Peter Muyshondt (adjunct-korpschef en Directeur Operaties bij de Belgische politie)

Peter is deputy chief of police and Director of Operations at the Belgian police in Brecht. For years he fought in the front line of the war on drugs and believed he was serving society doing so. Meanwhile, his brother Tom was struggling with an addiction to hard drugs. In 2006 he died of an overdose of heroin, cocaine and medicines. Muyshondt wrote a moving book about his relationship with Tom, ‘We were brothers’ (2015), and increasingly doubted the validity of the drug war. In his second book ‘Policy on speed – How the drug war stifles all sense of reason’ (2017), he argues in favor of legalizing all drugs. In doing so, he does what no Dutch colleague dares, in a country where the taboos around drugs are much stronger than in the Netherlands.
Peter is adjunct-korpschef en Directeur Operaties bij de Belgische politie in Brecht. Jarenlang streed hij in de frontlinie van de war on drugs en geloofde dat hij de maatschappij daarmee een dienst bewees. Ondertussen kampte zijn broer Tom met een verslaving aan hard drugs. In 2006 overleed hij aan een overdosis heroïne, cocaïne en medicijnen. Muyshondt schreef het aangrijpende boek ‘Broers waren we’ (2015) en ging steeds meer twijfelen aan het nut van de drugsoorlog. In zijn tweede boek ‘Beleid op speed – Hoe de drugsoorlog alle zin voor rede versmoort’ (2017) pleit hij voluit voor legalisering van alle drugs. Daarmee doet hij wat geen enkele Nederlandse collega durft, in een land waar de taboes rond drugs veel groter zijn dan hier.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Posted on

05 Panel debat – Cannabis reguleren, maar hoe?

John en Inez Meijers (modelkwekers), Bart Vollenberg (cannabis connect), August de Loor ( Adviesburo Drugs), Peter Hendriks (Avites)

Peter Hendriks
In relative silence, Peter Hendriks has been building a small coffeeshop empire in Limburg since the 1980s. His four coffeeshops in Sittard and Roermond are an example for the branch. In 2017 he founded Avites, Alliance of Integer Shops and Growers, who strives to ‘recruit as many cooperators as possible in the coffee shop branch and to jointly resolve the back door problem’.
In relatieve stilte bouwde Peter Hendriks sinds de jaren tachtig een klein coffeeshop imperium op in Limburg. Zijn vier coffeeshops in Sittard en Roermond zijn een visitekaartje voor de branche. In 2017 richtte hij Avites op, Alliantie Van Integere Shops En Telers, die er naar streeft ‘als coöperatie zoveel mogelijk leden in de coffeeshopbranche te werven en gezamenlijk tot een oplossing voor de achterdeurproblematiek te komen’.

John Meijers
By the Dutch press they were baptized ‘The model weed growers from Bierum‘, but their heroic struggle to break the deadlock around the back door brought them to the edge of the abyss. John and Ines cultivated in all openness and informed all authorities about their activities. They paid their electricity and even taxed on the profits, cultivated safely and without pesticides and only delivered invoices to two licensed coffee shops. Still, the breakthrough was not forthcoming. Now John and Ines hope to participate in the experiment with regulated cannabis cultivation with their foundation JoinUs.
Door de Nederlandse pers werden ze ‘De model wiettelers uit Bierum’ gedoopt, maar hun heroïsche strijd om de impasse rond de achterdeur te doorbreken bracht hen aan de rand van de afgrond. John en Ines kweekten in alle openheid en brachten alle instanties op de hoogte van hun activiteiten. Ze betaalden hun stroom en zelfs belasting op de winst, teelden veilig en zonder pesticiden en leverden alleen mét bon aan twee vergunde coffeeshops. Toch bleef de doorbraak uit. Nu hopen John en Ines met hun stichting JoinUs deel te kunnen nemen aan het experiment met gereguleerde cannabisteelt.
August de Loor
Since becoming the first street worker in the Netherlands in 1970, August de Loor has been involved with drugs and drugs policy in Amsterdam and far beyond. For years he ran the Adviesburo Drugs (Drugs Advisory Office) and pioneered a series of harm reduction initiatives, including XTC testing at parties, the Safe House campaign, heroin user rooms and the cannabis coffeeshop as a crucial part of drug policy. August is not only critical of the government and the addiction care industry, but also for the coffeeshop industry. In December 2017, he received the prestigious Frans Banninck Cocq Award for his important contribution to the Amsterdam, national and international drug policy.

Sinds hij in 1970 de eerste straathoekwerker van Nederland werd, is August de Loor betrokken bij alles rond drugs en drugsbeleid in Amsterdam en ver daarbuiten. Jarenlang runde hij het Adviesburo Drugs en verrichtte hij pionierswerk op het gebied van harm reduction: XTC testen op feesten, de Safe House campagne, heroïneverstrekking én de coffeeshop als cruciaal onderdeel van het drugsbeleid. Niet alleen voor de overheid, maar ook voor de coffeeshopbranche is hij een luis in de pels. In december 2017 ontving August de Frans Banninck Cocqpenning voor zijn belangrijke bijdrage aan het Amsterdamse, landelijke en internationale drugsbeleid.

Bart Vollenberg
Bart holds a unique position in the coffeeshop industry: he owns two coffeeshops in Almere and Lelystad, is a board member of the two national coffeeshop unions PCN and BCD and he founded the Epicurus Foundation, a think tank on regulation of the cannabis market. Epicurus has organized two well-attended conferences in Utrecht -‘The Transparant Chain I and II’- and took the initiative for the Grass Poll survey and Cannabis Connect, which now represents over 220 coffeeshops.
Hij heeft een unieke positie in de coffeeshopbranche: Bart Vollenberg bezit coffeeshops in Almere en Lelystad, is bestuurslid van de beide landelijke coffeeshopbonden PCN en BCD en oprichter van de stichting Epicurus Foundation, een denktank over regulering van de cannabismarkt. Epicurus organiseerde twee drukbezochte congressen in Utrecht, De Transparante Keten I en II en nam het initiatief voor de Grass Poll enquête en Cannabis Connect, waarbij inmiddels meer dan 220 coffeeshops bij aan zijn gesloten.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/