Nizhny Novgorod stadium

Videographic presentation of Nizhny Novgorod stadium in Russia.VIDEOGRAPHICS